Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

GearTech
De Stroet 15a
6741 PT Lunteren
Inschrijfnummer KVK: 09144344

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop alsmede op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden, zoals montage-, onderhous-, en/of reparatiewerkzaamheden van GearTech, gevestigd te Lunteren, hierna te noemen ”GearTech”.

2. De koper respectievelijk opdrachtgever zal verder worden aangeduid als ”de wederpartij”.

3. Onder ”schriftelijk” wordt in de algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog of de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

4. Onder ”zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door GearTech te verkopen assen, versnellingsbakken, motoren, onderdelen en overige materialen alsmede de voor de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden te gebruiken assen, versnellingsbakken, motoren, onderdelen en overige materialen.

5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

6. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- en deelbestellingen en vervolg- en deelopdrachten.

8. Indien GearTech deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. GearTech hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, offertes

1. Ieder aanbod en elke offerte van GearTech is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarom geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft GearTech het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De in een aanbod, offerte of prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht GearTech niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft GearTech het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

5. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.

6. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van capaciteiten, eigenschappen, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van GearTech zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

7. De verstrekte monsters en middelen blijven eigendom van GearTech en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan GearTech worden geretourneerd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van GearTech heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien GearTech schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. GearTech is pas gebonden aan:

a. een bestelling of opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b. mondelinge afspraken;

c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra GearTech – zonder tegenwerping van de wederpartij- met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal GearTech de overeengekomen werkzaamheden verrichten tegen een vaste vergoeding.

2. De wederpartij kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst tot het verrichten van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden van GearTech een indicatie verlangen van de hiervoor verschuldigde prijs of vergoeding. Indien de bij benadering opgegeven prijs of vergoeding met meer dan 20% dreigt te worden overschreden, zal GearTech hierover contact opnemen met de wederpartij teneinde de meerkosten te bespreken.

3. GearTech heeft recht een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan GearTech, en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.

4. Indien partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal GearTech de vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of het gebruikelijke uurtarief van GearTech.

5. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

6. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft GearTech het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.

7. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van GearTech bindend.

8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor GearTech (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of onderdelen, heeft GearTech het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens GearTech vereist, mag zij bepaalde leveringen of werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, documenten e.d. tijdig op de door GearTech gewenste wijze aan GearTech ter beschikking stelt;

b. eventuele door de wederpartij aan GearTech verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten.

c. hij de voertuigen of overige zaken waaraan de werkzaamheden dienen te worden verricht op de overeengekomen dag en het overeengekomen tijdstip aan GearTech ter beschikking stelt.

2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte informatie, documenten e.d. juist en volledig en authentiek en/of volledig zijn van de informatie, documenten e.d..

3. GearTech zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

4. Het risico van een voertuig of de overige zaken van de wederpartij die bij GearTech in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, blijft berusten bij de wederpartij. De wederpartij is verplicht dit voertuig of deze zaken zelf adequaat te verzekeren. Hetzelfde geldt voor eigendommen van de wederpartij die zich in voornoemd voertuig bevinden op het moment dat de wederpartij deze aan GearTech ter beschikking stelt.

5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is GearTech gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en GearTech nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van GearTech om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien GearTech haar (op)leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.

2. GearTech is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij elke deellevering of- prestatie afzonderlijk dan wel periodiek kan worden gefactureerd.

3. Het risico voor de te levering zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of het terrein van GearTech verlaten of GearTech aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door GearTech te bepalen wijze. GearTech is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook- al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.

5. Indien GearTech de zaken zelf bij de wederpartij bezorgd, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan. GearTech bezorgt zelf alleen binnen Nederland, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft GearTech het recht de zaken voor rekening van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet GearTech binnen een door GearTech te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.

7. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn is gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. GearTech heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor GearTech een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van GearTech alsnog nakoming te vorderen.

8. Een overeengekomen (op)leveringstermijn gaat pas in op het moment dat GearTech alle voor de levering of uit te voeren werkzaamheden noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:

a. GearTech niet tijdig alle noodzakelijke informatie, document e.d. van de wederpartij heeft ontvangen;

b. GearTech niet tijdig over het voertuig of de overige zaken waaraan de werkzaamheden verricht dienen te worden kan beschikken;

c. GearTech niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;

d. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft GearTech recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.

2. GearTech zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is GearTech gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.

3. GearTech wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de uitvoering van de overeenkomst gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziende omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal GearTech met de wederpartij in overleg met treden over wijziging van de overeenkomst. GearTech zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft GearTech in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.

Artikel 9: Inruil/aankoop van zaken

1. Wanneer partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij bij aankoop van een zaak bij GearTech tevens een zaak zal inruilen of verkopen, blijft de in te ruilen of te verkopen zaak voor rekening en risico van de wederpartij tot op het moment van aflevering. Onder het moment van aflevering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de in te ruilen of te verkopen zaak op het terrein van GearTech aankomt.

2. De wederpartij is tot het moment van aflevering aansprakelijk voor alle kosten van onderhoud, eventuele schades, verlies en/of waardevermindering van de in te ruilen zaak.

3. GearTech is niet gebonden aan de overeengekomen inruil- of inkoopprijs indien de feitelijke aflevering van de in te ruilen of in te kopen zaak- al dan niet door een vertraging in de door GearTech bij benadering opgegeven levering van de aangekochte zaak – op een later tijdstip valt dan overeengekomen of verwacht. In dat geval kan een tussen partijen vooraf overeengekomen percentage bij wijze van afschrijving op de inruil- of inkoopprijs worden gehanteerd.

4. De wederpartij garandeert dat de door hem in te ruilen of te verkopen zaak vrij is van rechten en aanspraken van derden, schadevrij is dan wel slechts sprake is van schade zoals tussen partijen is overeengekomen, ondeugdelijke en (verkeers)veilige staat verkeert en niet gemanipuleerd is.

5. De wederpartij is verplicht GearTech alle relevante informatie met betrekking tot de in te ruilen of te verkopen zaak te verstrekken, waarvan ij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat deze van belang is voor GearTech.

Artikel 10: Oplevering, goedkeuring

1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het verrichten van werkzaamheden en partijen geen expliciete oplevertermijn zijn overeengekomen, is GearTech gehouden de wederpartij mede te delen dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en het voertuig of de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht gebruiksklaar is.

2. Het resultaat van door GearTech verrichte werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd.

3. Het resultaat van de werkzaamheden wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het voertuig of de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht in gebruik heeft genomen en binnen een termijn van 2 weken na de ingebruikname niet heeft gereclameerd bij GearTech.

4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het voertuig of de zaak, hebben geen invloed op de oplevering van het resultaat van de door GearTech verrichte werkzaamheden.

5. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, defecten, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het resultaat van de werkzaamheden constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 11: Klachten en retourzendingen

1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan GearTech melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

2. Overige klachten over de geleverde zaken moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Geacht worden gemeld. Indien geen expliciete garantietermijn is overeenkomsten, geldt een termijn van 1 jaar na levering.

3. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen een door GearTech gestelde (garantie)termijn na oplevering – aan GearTech worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie) termijn van 3 maanden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan GearTech is gemeld, is geen beroep mogelijk op de overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.

5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

6. De wederpartij moet GearTech in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan GearTech verstrekken. indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

7. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door GearTech te bepalen wijze en in de originele verpakking en emballage.

8. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 12: Garanties

1. GearTech zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overgekomen.

2. GearTech staat gedurende de garantietermijn in door de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. Indien voor de door GearTech geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. GearTech zal de wederpartij hierover informeren.

3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde onderdelen en materialen baseert GearTech zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze onderdelen en materialen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde onderdelen en materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. GearTech zal de wederpartij hierover informeren.

4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, staat GearTech niet in voor eventuele verklaringen of toezeggingen van de fabrikant of leverancier van de geleverde zaak, bijvoorbeeld met betrekking tot prestaties zoals het brandstofgebruik, CO2 uitstoot, vermogen, e.d..

5. Gebreken die het gevolg zijn van door of namens de wederpartij aan de geleverde zaken of aan onderdelen van deze zaken doorgevoerde wijzigingen van technische aard vallen niet onder de garantie, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. Garantie op gebruikte zaken, onderdelen en/of materialen zoals ruilonderdelen e.d. is uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien wel garantie op gebruikte onderdelen of zaken wordt gegeven, geldt dit uitsluitend voor de onderdelen of zaken zelf, niet voor de te verrichten werkzaamheden die met de vervanging of reparatie gemoeid zijn, Deze werkzaamheden worden tegen het gebruikelijke tarief in rekening gebracht bij de wederpartij.

7. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert GearTech slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

8. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zoals de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.

9. Bij een terecht beroep op de garantie zal GearTech -naar haar keuze- kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door GearTech gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt GearTech geen enkele aansprakelijkheid.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is GearTech alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van GearTech voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsactie en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien GearTech aansprakelijk is voor de door wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van GearTech altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door GearTech gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van GearTech beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde zaken.

5. De wederpartij moet GearTech uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

6. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verder verwerking of montage beschikbaar, dan is GearTech verantwoordelijk voor een correcte verwerking of montage, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen en onderdelen zelf.

7. GearTech is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:

a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens GearTech verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;

b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;

c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan GearTech verstrekte informatie; d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat GearTech adviseerde en/of wat gebruikelijk is;

f. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;

g. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van GearTech.

8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart GearTech uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van GearTech of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal GearTech de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 14: Betalingen

1. GearTech heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

2. Betaling vindt contact bij aflevering/bij bestelling plaats. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan GearTech een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per mand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. Indien na aanmaning door GearTech betaling alsnog uitblijft, heeft GearTech bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.

5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft GearTech het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft op hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft GearTech eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door GearTech eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

7. De wederpartij mag de vorderingen van GearTech niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op GearTech heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

1. GearTech behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan GearTech heeft voldaan.

2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichtte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens te toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerde zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad en/of inboedel van de wederpartij bevinden.

4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijk) macht van een financier brengen.

6. De wederpartij moet GearTech direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendom- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van GearTech bewaren.

8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal GearTech op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingenbewijzen.

9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of GearTech een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan GearTech en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van GearTech op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 16: Retentierecht

1. GearTech heeft het recht de teruggave van voertuigen of zaken van de wederpartij die GearTech voor montage, onderhoud, of reparatie onder zich heeft op te schorten indien en gedurende de periode dat:

a. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan deze voertuigen of zaken niet of niet volledig heeft voldaan;

b. de wederpartij de kosten van eerdere door GearTech verrichtte werkzaamheden aan de voertuigen of zaken niet of niet volledig heeft betaald;

c. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met GearTech niet of niet volledig heeft betaald.

2. GearTech is niet aansprakelijk voor eventuele schade -van welke aard dan ook- die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. GearTech heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of bewind wordt gesteld;

e. Anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 18: Overmacht

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of GearTech, heeft GearTech het recht de overeenkomst door schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht aan de zijde van GearTech wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van GearTech, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van GearTech.

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van GearTech zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen-en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van GearTech en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import, en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens GearTech tot aan dat moment nakomen.

Artikel 19: Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan GearTech een door GearTech nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door GearTech gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. GearTech heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en -naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichtte leveringen- 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart GearTech voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van derden.

3. GearTech heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag GearTech deze bij de wederpartij in rekening brengen. GearTech mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.

5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft GearTech het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van GearTech vergoeden.

Artikel 20: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen GearTech en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar GearTech is gevestigd, zij het dat GearTech altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft GearTech het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.